Strona główna Nasze oferty  |  Panel logowania  |  O firmieKontakt

Regulamin usług


Regulamin świadczenia usług przez Netial.pl:

I. Postanowienia ogólne oraz definicje

1. Płatne usługi hostingu udostępniane są przez firmę "
Phu Grzegorz Podgórski". Dokument ten stanowi regulamin usług oferowanych na stronie www: Netial.pl i jego treść nie podlega jakiejkolwiek negocjacji. Wykupienie jednej z usług firmy  "Phu Grzegorz Podgórski" jest jednoznaczna z bezwarunkową akceptacją całości regulamin

2. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez "
Phu Grzegorz Podgórski" zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadcza, że został poinformowany, że w każdej chwili ma prawo do ich wglądu oraz modyfikacji. "Phu Grzegorz Podgórski" jednocześnie oświadcza, że dane abonenta nie będą odsprzedawane, przekazywane firmom i osobą trzecim.

3. Z usług firmy "
Phu Grzegorz Podgórski" mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne i prawne, które posiadają pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych. Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności cywilno-prawnych mogą korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę po otrzymaniu i uprzednim przesłaniu na adres korespondencyjny Usługodawcy stosownej zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych.

4. Klient, Usługobiorca, Zamawiający, Nabywca: osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca lub posiadająca osobowość prawną, mająca siedzibę w różnych miejscach, bez ograniczeń terytorialnych, która posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, a po przejściu procedury zamówienia i aktywacji, mająca dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.

5. Usługi hostingowe polegają na udostępnianiu Klientowi możliwości zamieszczenia własnej strony WWW w Internecie, na warunkach wcześniej przez Klienta zaakceptowanych.

6. Domena, adres internetowy: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie.

7. Aktywacja usługi: potwierdzenie przez Usługodawcę uruchomienia zamówionej poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi na rzecz Klienta.

8. Limit transferu: wyznaczony przez Usługodawcę i wymieniony w specyfikacji danego serwera limit ilości danych, jakie można wysłać i pobrać z serwera zamówionego przez Klienta, w którego skład wchodzą i sumują się: ilość danych pobranych z serwera WWW, transfer generowany przez połączenie z serwerem za pomocą protokołów FTP, SMTP, POP3 i innych, do których dostęp był przez Usługodawcę umożliwiony na potrzeby Klienta.

9. Polityka prywatności: stanowisko Usługodawcy w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych lub innych danych powierzonych przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia lub w jakikolwiek inny sposób przekazane do firmy "
Phu Grzegorz Podgórski", określone w specjalnym spisie udostępnionym przez firmę "Phu Grzegorz Podgórski" na stronie http://netial.pl/polityka.html

II. Zawarcie umowy na świadczenie usług

1. Umowa abonencka świadczona przez "
Phu Grzegorz Podgórski" na rzecz Klienta jest umową realizowaną w sposób ciągły, rozliczaną cyklicznie w kolejnych powtarzających się okresach rozliczeniowych. Jako okres rozliczeniowy przyjmuje się okres roku kalendarzowego, w szczególnych przypadkach inny okres rozliczania usługi w trybie abonamentowym, rozliczany na podstawie oferty i cennika usług firmy "Phu Grzegorz Podgórski" zamieszczonego na stronie netial.pl. Opłata za aktywację jakiejkolwiek usługi na rzecz Klienta jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi (oprócz warunków opisanych w pkt. 5 i 6 części II Regulaminu), jeżeli klient wcześniej rezygnuje z użytkowania konta. Opłata ta nie obejmuje opłat związanych z dostępem do sieci Internet (koszty połączenia telefonicznego, zakup sprzętu, dzierżawy łącza stałego itp.).

2. Zawarcie umowy na świadczenie usług przez firmę "
Phu Grzegorz Podgórski" jest równoznaczne z koniecznością wypełnienia przez Klienta Formularza zamówienia, który jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy. Wypełniając Formularz zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zna jego postanowienia i akceptuje je w pełni.

3. Wszelkie działania zmierzające do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta następują w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty w systemie Usługodawcy lub w innym terminie, wcześniej ustalonym między Klientem a Usługodawcą.

4. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta wpłaty, ma On prawo do zamówienia innej usługi w ramach dokonanej płatności lub otrzymania zwrotu całości lub części wniesionej opłaty abonamentowej.

Okres testowy dla usług hostingowych

5. Klient ma prawo do korzystania z darmowego czternastodniowego okresu testowego w celu sprawdzenia jakości usług hostingowych w czasie okresu testowego nie są pobierane żadne opłaty. Po okresie testowym należy dokonać opłaty abonamentowej. Twoje konto może zostać zablokowane do czasy wniesienia opłaty abonamentowej po okresie testowym. W przypadku gdy okres testowy się skończy a klient nie opłaci wybranego abonamentu do 5 dni roboczych konto zostanie usunięte.

Usługi hostingowe

6. Usługodawca nie zezwala na rejestrację oraz wykorzystywanie kont na serwerze internetowym pod strony oraz dane/informacje, których treść nie jest zgodna z polskim prawem oraz narusza prawa autorskie. Usługodawca nie wyraża zgody na umieszczanie przez Klienta na wykupionym serwerze internetowym danych i informacji, które naruszają prawo lub mogłyby, przy wykorzystaniu ich przez osoby trzecie, przyczynić się do naruszenia prawa, nawet jeżeli te dane nie są jawnie publikowane w postaci odnośników/adresów. Jeżeli Klient złamie postanowienia niniejszego Regulaminu, polskiego prawa wszelkie usługi uruchamiane na jego rzecz mogą zostać zablokowane przez Usługodawcę.

7. Zabrania się wykorzystywania usługi serwera do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści pornograficzne oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej oraz publikowania informacji/materiałów związanych z hackingiem oraz crackingiem, a także do zamieszczania odnośników do stron internetowych, które takie informacje/dane mogą zawierać. W wyżej określonych przypadkach Usługodawca nie zwraca wpłaconych a niewykorzystanych opłat.

8. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi hostingowej zamówionej przez Klienta. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą firma "
Phu Grzegorz Podgórski" na podstawie postanowień Regulaminu może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści. Wysokość odszkodowania jakie przysługuje Klientowi w wyniku szkody powstałej z winy firmy "Phu Grzegorz Podgórski" jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Klienta - tj. do kwoty rocznego abonamentu usługi hostingowej, która jest przedmiotem reklamacji.

9. Klienci, mający dostęp do shella przez SSH, zabrania się pozostawiać w tle żadnych procesów (ze szczególnym naciskiem na pozostawianie sesji irc i botów) oraz innych procesów obciążające serwer.

III. Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest do wykorzystywania zamówionych i opłacanych przez siebie usług wyłączenie w sposób zgodny z obowiązującym polskim prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Klient jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych osobowych podczas składania zamówienia na usługi hostingowe, korzystania z kont nie naruszając praw innych osób oraz akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługodawca w dowolnym momencie może zażądać od Klienta potwierdzenia prawidłowości wpisanych danych na zamówieniu w dowolnej formie pisemnej.

3. "
Phu Grzegorz Podgórski" robi regularnie kopie bezpieczeństwa co 24 godziny. W przypadku udostępnienia kopi bezpieczeństwa nie ponosimy odpowiedzialności za nie prawidłowe funkcjonowanie konta klienta. Klient zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na serwerze internetowym we własnym zakresie, jest także odpowiedzialny za ich aktualność. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze oraz za ich ewentualną utratę. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów firmy powstałe w wyniku kataklizmów, działania czynników i osób trzecich, nieprawidłowego użytkowania kont, nieotrzymania poczty elektronicznej.

4. Klient może odsprzedać posiadane przez siebie konto internetowe innej osobie/firmie tylko w całości, przekazując usługodawcy dyspozycje cesji praw do serwera na nowego właściciela konta internetowego. Nowy właściciel konta zobowiązany jest znać i zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu. Zabrania się udostępniania / odsprzedawania osobom/firmom trzecim dowolnych części usług hostingowych, pod rygorem złamania niniejszego regulaminu.

IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji lub rozbudowy serwerów,

b) czasowego odłączania dostępu do usługi świadczonej na rzecz Klienta, o ile taką konieczność powodują względy awarii sprzętu, łącza, oprogramowania itp. W takim przypadku Klient ma prawo domagać się od Usługodawcy zwrotu wpłaty za usługę w wysokości proporcjonalnej do czasu, w którym usługa świadczona na jego rzecz przez Usługodawcę nie jest dostępna, o ile Usługodawca nie zawarł innego porozumienia w tej sprawie z Klientem i o ile brak dostępu do usług powstaje w wyniku winy Usługodawcy lub podmiotów świadczących usługi na rzecz Usługodawcy i przerwa w dostępie przekracza okres 4% czasu, na jaki została zawarta umowa między Klientem i Usługodawcą potwierdzona wystawieniem przez Usługodawcę faktury VAT za usługę na rzecz Klienta,

c) usunięcia lub zawieszenia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub gdy klient wykorzystuje konto do rozsyłania niechcianej korespondencji e-mail (SPAM-u) lub w jakikolwiek inny sposób działa na niekorzyść firmy  "
Phu Grzegorz Podgórski" lub innych użytkowników Internetu,

d) usunięcia lub zawieszenia konta, w przypadku gdy działania Klienta powodują stwierdzone przez obsługę firmy  "
Phu Grzegorz Podgórski" trwałe zakłócenia w pracy i stabilności serwerów, w tym szczególnie: nadmierne obciążenie serwera, łącza, procesora na serwerze, pamięci serwera,

e) zablokowania konta na serwerze w przypadku przekroczenia limitu transferu i nieopłacenia dodatkowego transferu lub pojemności konta internetowego ,

f) umieszczenia nazwy klienta i adresu jego serwisu www na liście referencyjnej o ile klient nie wyraził sprzeciwu,

g) odmowy świadczenia usług na rzecz Klienta, bez podania przyczyny oraz dokonania zwrotu opłaty poniesionej przez Klienta w kwocie proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu, na jaki została zawarta umowa na świadczenie usług przez Usługodawcę,

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

a) nieprawidłowego użytkowania kont,

b) podania nieprawdziwych danych podczas zamawiania konta,

c) awarii łączy telekomunikacyjnych,

d) dostępu do konta Klienta przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu, w jaki to nastąpiło (np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła, umieszczenie przez Klienta skryptu na serwerze, który zawiera błędy i luki pozwalające na swobodny dostęp do konta itp.),

e) zablokowania, zajęcia domeny zarejestrowanej przez Klienta, przez inny podmiot niż Usługodawca,

f) usunięcia delegacji domeny w związku z nie wniesieniem przez Klienta w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę opłaty za usługę utrzymania domeny na dany okres rozliczeniowy,

g) zgłoszenia roszczeń do domeny zarejestrowanej przez Klienta u Usługodawcy przez inny podmiot.

3. Wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług są przez Usługodawcę zapisywane i archiwizowane. Zakres wykorzystania tych informacji ogranicza się do: działań technicznych (np. diagnostyka funkcjonowania sprzętu i oprogramowania), prezentowania ich użytkownikowi - właścicielowi konta (w postaci statystyk oglądalności, spisu wysłanych powiadomień itp.), publikowania zbiorczych zestawień uniemożliwiających identyfikację pojedynczego użytkownika (np. liczba równoległych połączeń z serwerem pocztowym  "
Phu Grzegorz Podgórski" w danym momencie). Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, na żądanie organów ścigania (prokuratura, policja) każdy podmiot gospodarczy (w tym  "Phu Grzegorz Podgórski") ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

V. Rozliczenia i płatności

1. Płatności za zamówione przez Klienta usługi mogą być dokonane wyłącznie w formie przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i/lub w formie płatności elektronicznej, o ile Usługodawca w danym momencie i dla danego zamówienia taką możliwość przewiduje.

2. W przypadku, gdy Klientem jest firma/instytucja, na adres e-mail podany w zamówieniu przez Klienta zostanie przesłana faktura VAT za usługę w formacie PDF do samodzielnego wydruku. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, legitymująca swoją tożsamość numerem PESEL podanym w Formularzu Zamówienia, faktura VAT w formacie PDF zostanie wysłana tylko na wyraźne żądanie Klienta, które musi być przesłane do Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej ( e-mail ).

3. W przypadku wyrażenia takiej woli przez Klienta, Usługodawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi faktury VAT listem tradycyjnym (poprzez Pocztę Polską), przesyłką ekonomiczną, nierejestrowaną. Na żądanie Klienta istnieje również możliwość wysyłki przez Usługodawcę faktury VAT listem poleconym (przesyłka rejestrowana) - opłata za wysyłkę faktury VAT listem poleconym wynosi 5 zł; opłatę za dostarczenie faktury VAT listem poleconym (przesyłką rejestrowaną) pokrywa Klient.

VI. Reklamacje i spory

1. Reklamacja abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny firmy  "
Phu Grzegorz Podgórski" w formie pisemnej i zawierać: dane Abonenta, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty wraz z uzasadnieniem oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji, jaki jest oczekiwany przez Klienta.

2. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszoną przez Abonenta reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania przedmiotowej reklamacji. W przypadku gdy reklamacja zgłoszona przez Klienta będzie wymagała uzupełnienia pisemnego, 14 dni okresu odpowiedzi liczone jest od momentu otrzymania ostatecznych wymaganych przez Usługodawcę informacji.

VII. Postanowienia końcowe

1. Firma  "
Phu Grzegorz Podgórski" zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Wprowadzane zmiany rozpoczynają obowiązywać od momentu opublikowania regulaminu na stronie www.netial.pl

2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, Klient będący konsumentem może w ciągu 14 dni od momentu opublikowania nowej wersji regulaminu wnieść pisemny sprzeciw przesłany drogą pocztową na adres korespondencyjny Usługodawcy. Usługodawca otrzymując sprzeciw Klienta ma prawo do uznania sprzeciwu za wypowiedzenie umowy skutkujące po upływie 1 miesiąca od momentu otrzymania sprzeciwu lub utrzymania usługi na dotychczas obowiązujących zasadach.

3. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, za stosowne przyjmuje się przepisy prawa polskiego, z uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz przepisy prawa międzynarodowego.

Dane firmy:

Firma : "Phu Grzegorz Podgórski"
Czerńczyce 53b
57-220 Ziębice

NIP: 887-164-88-43
REGON: 021080741

 
ramoneska skrzana agencja interaktywna

    Copyright 2017 Netial.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

tani hosting, agencja reklamowa, reklama w internecie, projektowanie stron, copywriter, copywriting, domena, domeny

stat4u

tworzenie_stron reklama_internetowa hosting copywritera admin web reseller serwery dedykowane pozycjonowanie adwords start basic standard active large premium biznes max serwery regulamin